Sửa Chữa và Làm Mới

Dịch vụ bảo dưỡng định kỳ theo yêu cầu, sửa chữa khắc phục sự cố nhanh chóng với 4 văn phòng dọc chiều dài đất nước, cải tiến nâng cấp hệ thống cũ, hư hỏng là một trong những thế mạnh đặc biệt của VMPC.