Vận hành chạy thử

Am hiểu về kỹ thuật, nhiều kinh nghiệm trong việc thi công triển khai dự án, VMPC cũng như đội ngũ kỹ thuật có thể thực hiện tốt những đơn hàng, yêu cầu hỗ trợ về chạy thử, khởi động hoàn thiện hệ thống cho các lĩnh vực liên quan đến điện tự động, thông tin, báo cháy, chưa cháy, hệ thống ra đa dò tìm, cảnh báo an ninh... đảm bảo một hệ thông thống ổn định cho khách hàng.