White fading

Đường băng

Ðèn led dẫn đường, giới hạn

Ðèn dẫn hướng trên đường băng

Thư viện ảnh